Nhập giá xe:

Thuế trước bạ:

Phí dịch vụ đăng ký:

Bảo hiểm dân sự:

Phí bảo trì đường bộ:

Phí cấp biển số:

Phí đăng kiểm:

Giá xe: VND

Thuế trước bạ: VND

Bảo hiểm thân vỏ (1.6%): VND

Phí dịch vụ đăng ký: VND

Bảo hiểm dân sự: VND

Phí bảo trì đường bộ: VND

Phí cấp biển số: VND

Phí đăng kiểm: VND

Tổng giá lăn bánh: VND