Giá xe niêm yết:

Thuế trước bạ:

Phí dịch vụ đăng ký:

Bảo hiểm dân sự:

Phí bảo trì đường bộ:

Phí cấp biển số:

Đăng kiểm và phí dịch vụ:

Giá xe niêm yết: VND

Thuế trước bạ: VND

Bảo hiểm thân vỏ 1 năm (1.6%): VND

Phí dịch vụ đăng ký: VND

Bảo hiểm dân sự 30 tháng: VND

Phí bảo trì đường bộ 30 tháng: VND

Phí cấp biển số: VND

Đăng kiểm và phí dịch vụ: VND

Tổng giá lăn bánh: VND